minerály, drahé kameny, databáze minerálů, učebnice, gem

Učebnice: Systematická mineralogie

Systematická mineralogie

Systematická mineralogie je součástí mineralogie, zabývající se popisem jednotlivých minerálů a jejich třídění do určitých přirozených skupin. Dnes jsou používány dva principy třídění nerostů:

    princip třídění na základě krystalové struktury a chemického složení (tzv. krystalochemický). Jeho tvůrcem je německý mineralog Karl Hugo Strunz a tento systém dělí nerosty do 9 tříd. V 9. vydání došlo k vyjmutí borátů z 5. třídy a jejich ustanovení do 6. třídy. Ostatní se o jeden stupeň posunuly a v současnosti má systém 10 tříd.

    princip třídění na základě chemického složení a pak krystalové struktury, který vychází z prací amerického mineraloga Dany (Dana´s Systém of Mineralogy)

Oba dva systémy mají nejnižší jednotky poměrně logické (jsou uspořádány na izomorfie) do přirozených skupin. Vyšší taxonomické jednotky jsou více méně již umělé. S rostoucím počtem minerálů mnohdy dosti exotického složení se v hraničních případech stírají rozdíly i mezi začleněním do jednotlivých tříd (např. oxysulfidy a sulfidy s halogenidy aj.).

    1 Přehled Strunzova mineralogického systému
        1.1 Podrobný přehled Strunzova mineralogického systému
    2 Přehled Danova mineralogického systému
    3 Reference

Přehled Strunzova mineralogického systému

    1. třída: prvky (elementy)
    2. třída: sulfidy (sirníky)
    3. třída: halogenidy (halovce)
    4. třída: oxidy a hydroxidy
    5. třída: karbonáty
    6. třída: sulfáty
    7. třída: fosfáty
    8. třída: silikáty (křemičitany)
    9. třída: organolity (organické minerály)

Někteří autoři používají upravený systém který vznikne tak, že z 5. třídy karbonáty vydělují samostatně jako 6. třídu boráty (boritany).

Podrobný přehled Strunzova mineralogického systému

    1. třída: prvky (elementy)
        1.A: kovy a jejich slitiny
        1.B: karbidy, silicidy, nitridy a fosfidy kovů
        1.C: polokovy a nekovy
        1.D: karbidy a nitridy nekovů
    2. třída: sulfidy (sirníky)
        2.A: slitiny kovů/polokovů
        2.B: sulfidy kovů s M:S > 1:1
        2.C: sulfidy kovů s M:S = 1:1
        2.D: sulfidy kovů s M:S = 3:4 a 2:3
        2.E: sulfidy kovů s M:S ? 1:2
        2.F: sulfidy arsenu, alkálií, sulfidy s halovci, oxidy, hydroxidy, vodou
        2.G: sulfosole - sulfoarsenidy, sulfoantimonidy, sulfobismutidy
        2.H: sulfosole - archetypu SnS
        2.J: sulfosole - archetypu PbS
        2.K: sulfosole - sulfoarsenidy s AsS4 - tetraedry
    3. třída: halogenidy (halovce)
        3.A: bezvodé jednoduché halovce – M:X = 1:1 a 2:3; 1:2; 1:3
        3.B: vodnaté jednoduché halovce – M:X = 1:1 a 2:3; 1:2; 1:3; - s dodatěčným OH
        3.C: komplexní halovce - borofluoridy; neso-alumofluoridy; soro-alumofluoridy; ino-alumofluoridy; fylo-alumofluoridy; tekto-alumofluoridy; alumofluoridy s CO3, SO4, PO4; silikofluoridy; - k.h. s MX6 komplexy (M=Fe, Mn, Cu)
        3.D: oxyhalovce, hydroxyhalovce a podobné podvojné halovce - s Cu etc. mimo Pb; s Pb, Cu etc.; s Pb (As, Sb, Bi) mimo Cu; s Hg
    4. třída: oxidy a hydroxidy
        4.A: oxidy s poměrem Kov:Kyslík = 2:1 a 1:1
        4.B: oxidy s poměrem Kov:Kyslík = 3:4 a podobné
        4.C: oxidy s poměrem Kov:Kyslík = 2:3, 3:5 a podobné
        4.D: oxidy s poměrem Kov:Kyslík = 1:2 a podobné
        4.E: oxidy s poměrem Kov:Kyslík = < 1:2
        4.F: hydroxidy (bez V nebo U)
        4.G: uranylhydroxidy
        4.H: vanadáty s V v5- a 6- četné koordinaci (ve struktuře bezprostředně obklopeny 5 resp. 6 atomy)
        4.J: Arsenitany, Antimonitany, Bismutitany, Siřičitany, Seleničitany, Teluričitany
        4.K: Jodičnany
    5. třída: karbonáty
        5.A: bezvodé karbonáty bez dalších aniontů(uhličitany)
        5.B: bezvodé karbonáty s jinými anionty
        5.C: karbonáty bez dalších aniontů, obsahující vodu
        5.D: karbonáty s jinými anionty, obsahující vodu
        5.E: uranylkarbonáty
        nitráty (dusičnany)
        sulfity (siřičitany)
        boráty (boritany)
    6. třída: sulfáty
        sulfáty (sírany)
        chromáty (chromany)
        molybdáty (molybdenany)
        wolframáty (wolframany)
        uraniumwolframáty a uranylmolybdáty a uranylwolframáty
    7. třída: fosfáty
        fosfáty (fosforečnany)
        arzenáty (arzeničnany) a uranylfosfáty
        vanadáty (vanadičnany)
        polyfosfáty, polyarsenáty, polyvanadáty
    8. třída: silikáty (křemičitany)
        nesosilikáty (samostatné silikáty)
        sorosilikáty (skupinové silikáty)
        inosilikáty
        fylosilikáty (vrstevnaté silikáty)
        tektosilikáty se zeolitovou vodou - skupina zeolitů
        neklasifikované silikáty
        germanáty
    9. třída: organolity (organické minerály)
        soli a organické kyseliny
        hydrokarbonáty
        organické minerály

Přehled Danova mineralogického systému
        Prvky
        Sirníky
        Sulfosole
        Kysličníky
        Kysličníky s obsahem U, Th
        Hydroxydy a kysličníky obsahující OH
        Komplexní kysličníky
        Komplexní kysličníky s Nb, Ta a Ti
        Halovce
        Oxyhalovce a hydroxylhalovce
        Komplexní halovce - alumohalovce
        Komplexní halovce
        Uhličitany kyselé
        Uhličitany bezvodé
        Uhličitany vodnaté
        Uhličitany s hydroxylem nebo halogenem
        Složené uhličitany
        Jednoduché dusičnany
        Dusičnany s hydroxylem nebo halogenem
        Složité dusičnany
        Jodáty bezvodé i vodnaté
        Jodáty s hydroxylem nebo halogenem
        Komplexní jodáty
        Bezvodé boritany
        Bezvodé boritany obsahující hydroxyl nebo halogen
        Vodnaté boritany obsahující hydroxyl nebo halogen
        Složité boritany
        Sírany
        Vodnaté kyselé sírany
        Bezvodé sírany s hydroxylem nebo halogenem
        Vodnaté sírany s hydroxylem nebo halogenem
        Složité sírany
        Selenany a tellurany
        Seleničitany, telluričitany a siřičitany
        Bezvodé chromany
        Složité chromany
        Fosforečnany a arseničnany
        Bezvodé fosforečnany etc.
        Vodnaté kyselé fosforečnany etc.
        Vodnaté normální fosforečnany etc.
        Bezvodé fosforečnany etc. S hydroxylem nebo halogenem
        Vodnaté fosforečnany etc. Obsahující hydroxyl nebo halogen
        Složité fosforečnany etc.
        Antimoničnany
        Kyselé normální antimonitany a arsenitany
        Zásadité nebo halogen obsahující antimoničnany a arseničnany
        Vanadičitany
        Bezvodé molybdenany a wolframany
        Zásadité a vodnaté molybdenany a wolframany
        Organolity
        Nesosilikáty
        Nesosilikáty s izolovanými skupinami SiO4 a O, OH, F a H2O
        Nesosilikáty s izolovanými skupinami SiO4 a jinými komplexními kationty
        Nesosilikáty – borosilikáty a některé beryllosilikáty
        Sorosilikáty
        Sorosilikáty se skupinami Si2O7 a O, OH, F a H2O
        Sorosilikáty s izolovanými Si3O10 a velkými necyklickými skupinami
        Sorosilikáty s izolovanými, jednoduchými a velkými skupinami tetraedrů
        Cyklosilikáty
        Cyklosilikáty s 4četnými cykly
        Cyklosilikáty s 6četnými cykly
        Cyklosilikáty s 8četnými cykly
        Cyklosilikáty s „kondensovanými“ cykly
        Cyklosilikáty s dalšími anionty a izolovanými skupinami silikátů
        Inosilikáty
        Inosilikáty s dvojitými nerozvětvenými řetězci, W=2
        Inosilikáty s nerozvětvenými řetězci s W > 2
        Inosilikáty s řetězci více než 1
        Inosilikáty s řetězci s bočním větvením nebo smyčkou
        Inosilikáty se sloupcovitou nebo trubkovitou strukturou
        Fylosilikáty
        Fylosilikáty dvojroz. Nekonečných vrstev s jinými než 6četnými cykly
        Fylosilikáty se zhuštěnými tetraedrickými vrstvami
        Fylosilikáty s modulovanými vrstvami
        Tektosilikáty
        Tektosilikáty s Al-Si kostrou
        Tektosilikáty - Zeolity
        Nezatříděné silikáty

Reklama Ranky:
D