minerály, drahé kameny, databáze minerálů, učebnice, gem

Učebnice: Fyzikální vlastnosti minerálů

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MINERÁLU

Fyzikální vlastnosti minerálu
- Jsou prímým dusledkem jejich chemického složení a krystalové struktury

Krystalový habitus (vzhled)
- Je dán prevládajícím rozmerem a tvarem krystalu

Typus krystalu
- Nekdy se uvádí jako charakteristika prevládajícího krystalového tvaru

Habitus izometrický
- Stejnorozmerný

Habitus s prevládajícím jedním rozmerem
- Tluste ci krátce sloupcovitý, sloupcovitý, tence sloupcovitý, stébelnatý, jehlicovitý, vláknitý nebo vláskovitý

Habitus s dvema prevládajícími rozmery
- Tluste ci tence tabulkovitý, deskovitý, lupenitý nebo lístkovitý

Automorfní (idiomorfní) krystal
- S dokonale vyvinutými krystalovými plochami

Hypautomorfní (hypidiomorfní)
- S cástecne vyvinutými krystalovými plochami

Xenomorfní ( allotromorfní)
- Bez vyvinutých krystalových ploch

Agregáty hrube až jemne zrnité
- Oznacení závisí na velikosti jednotlivých krystalových zrn v agregátu

Agregáty celistvé
- Jednotlivá zrna (krystalky) nejsou viditelná pouhým okem

Agregáty stébelnaté
- Zpravidla soubor sloupcovitých jedincu

Agregáty vláknité
- Jsou tvorena vlákny minerálu

Agregáty radiálne paprscité
- Vlákna mají koncentrickou stavbou

Agregáty lupenité
- Typické predevším pro slídové minerály

Štepnost
- Tendence minerálu lámat se paralelne s urcitou rovinou atomu.

Štepnost
- Velmi dokonalá, dokonalá, dobrá, nedokonalá, velmi nedokonalá (chybející)

Delitelnost
- Pokud se minerál láme podél strukturních oslabení, která vznikají v dusledku tlaku, dvojcatení nebo procesu evoluce

Lom
- Pevnost vazeb ve všech smerech približne stejná – neexistuje zde smer oslabení

Typy lomu
- Lasturnatý (hladký, zahnutý lom ve tvaru lastury), vláknitý nebo trískovitý, hákovitý (rozeklaný lom s ostrými hranami), nerovný nebo nepravidelný (tvoren je drsnými a nepravidelnými plochami)

Tvrdost
- Vyjadruje míru odolnosti povrchu minerálu vuci pronikání cizího predmetu

Stupnice tvrdosti
1. mastek
2. sádrovec
3. kalcit
4. fluorit
5. apatit
6. ortoklas
7. kremen
8. topaz
9. korund
10. diamant

Rýpneme-li do minerálu nehtem má tvrdost nižší než 2
Medená mince (drát) rýpe do minerálu o tvrdosti max. 3
Nožem lze rýpat do minerálu s tvrdostí max. 5
Tvrdost okenního skla je asi 5,5
Ocelovým drátem rýpneme do minerálu s max. tvrdostí 6,5

Soudržnost
- Je to odolnost minerálu vuci lámání, trhání, ohýbání a drcení

Krehký
- Minerál se velmi snadno poruší a rozpráškuje

Kujný
- Minerál lze kovat do tenkých lístecku

Rezatelný
- Minerál lze krájet nožem

Tažný
- Minerál lze vytahovat do formy drátu


Ohebný
- Pokud minerál ohýbáme, nevrátí se do puvodního stavu

Pružný
- Minerál se po ohnutí opet vrátí do své puvodní pozice

Hustota
- Udává kolikrát je urcitý objem minerálu težší, než stejný objem cisté vody pri 4°C

Pyknometr
- K merení hustoty

Bezbarvý
- Pokud minerál neabsorbuje dopadající svetlo

Barevný
- Minerál, který absorbuje nekteré vlnové délky ve viditelné oblasti

Barva vrypu
- Zkouší se oterem o neglazurovanou porcelánovou desticku

Lesk
- Oznacuje schopnost povrchu minerálu odrážet svetlo

Kovový lesk
- Mají vetšinou minerály zcela opakní a obsahující kovovou vazbu.

Nekovový lesk
- Je bežný u minerálu s kovalentními a ionovými vazbami
- Rozlišujeme diamantový, skelný, mastný, perletový, hedvábný

Diamantový lesk
- Velmi silný lesk prusvitných minerálu zpravidla s indexem lomu vetším než 1,9

Skelný lesk
- Odpovídá lesku skla, je typický pro vetšinu minerálu

Mastný lesk
- Pripomíná lesk mastného papíru

Perletový lesk
- Zpravidla se objevuje na plochách dokonalé štepnosti

Hedvábný lesk
- Je typický pro vláknité agregáty

Luminiscence
- Je schopnost minerálu emitovat svetlo po predchozím obdržení urcitého kvanta energie

Fluorescence
- Minerály, které vykazují luminiscenci behem ozarování UV, RTG nebo katodovým zárením

Fosforence
- Pokud luminiscencní jevy pokracují i po ukoncení ozarování

Termoluminiscence
- K aktivaci dochází ohríváním minerálu

Vodice
- Minerály s prevahou kovové vazby

Nevodice
- Minerály s prevahou ionových nebo kovalentních vazeb

Piezoelektrické vlastnosti
- Jev, kdy se elektrony hromadí na jednom konci polární osy, takže na protilehlých koncích vzniká negativní a pozitivní náboj

Diamagnetický materiál
- Pokud jsou v orbitalu elektrony s opacným spinem, nevzniká žádný magnetický moment

Paramagnetický látka
- Tato látka se pri vložení do magnetického pole má tendenci usporádat a vzniká dipól

Ferromagnetické látky
- Mají stejnou vlastnost, ale po odstranení magnetického pole si svoje usporádání zachovávají a chovají se jako permanentní magnet


Reklama Ranky:
D